Aktuální stav nákupu:

0,00 Kč

zobrazit košík

Hlavní strana >> Obchodní podmínky
 
KonopiShop.cz

 

Obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě separatorypylu.cz  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu separatorypylu.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu separatorypylu.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.

3.  Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu separatorypylu.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu popisu položek, fotek a ostatních popisů zboží, z důvodu úprav položek samotného výrobce.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 1. nebude-li splněna některá z výše uvedených skutečností.
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží, která již byla použita a uvedena do provozu.

5.  Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu (el. adresu) kupujícího nejpozději do 21 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle podané objednávky). Při převzetí zboží, obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad (el. daňový doklad ve formátu PDF), návod k použití a bezpečnostní pokyny.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem)
 6. Prodávajicí není povinen poskytovat technickou podporu k prodávanému zboží

6.  Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 5. Technickou podporu kupujicímu poskytuje výrobce, případně servisní středisko uvedené na stránkách výrobce.

7.  Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu separatorypylu.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 8. dubna 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

 

 

Aktuality...


  lecive-konopi-banner.jpg

 
  © 2018 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz